STANDAARDVOORWAARDEN

STANDAARDVOORWAARDEN

1.Contractafsluiting

Onze offertes zijn vrijblijvend. Overeenkomsten worden pas bindend door onze schriftelijke bevestiging, die beslissend is voor de inhoud van het contract. Mondelinge of telefonische afspraken zonder schriftelijke bevestiging zijn zonder effect.

De inkoopvoorwaarden van de koper gelden alleen als ze uitdrukkelijk en schriftelijk door ons zijn aanvaard. Ons zwijgen geldt niet als toestemming. De aanvaarding van een levering geldt als aanvaarding van onze voorwaarden. Elke verandering van de gesloten overeenkomst moet schriftelijk worden bevestigd, daar ze anders nietig is.

Onze leveringsvoorwaarden gelden voor alle transacties, ook al wordt er niet elke keer daarnaar verwezen.
Mochten latere inlichtingen tot twijfel hierover leiden of heeft de koper een oudere koopprijsvordering niet betaald ondanks de opeisbaarheid ervan, dan hebben wij het recht om de vervulling van het leveringscontract afhankelijk te maken van een vooruitbetaling of een cautie respectievelijk van het contract terug te treden. Hetzelfde geldt als executiemaatregelen tegen de schuldenaar worden uitgevoerd. Treedt de klant van het contract om de een of andere reden terug, moet hij aan de verkoper voor kosten, gederfd inkomen enz. 25% van de complete koopsom betalen. Hefzelfde geldt als wij terecht van het contract terugtreden.Tekeningen en schetsen blijven onze eigendom en mogen niet worden gereproduceerd of te gelde gemaakt.

2. Leveringen

Wij beslissen of de levering wordt uitgevoerd met de vrachtwagen, via een expeditiebedrijf, met de trein of de post voor rekening en gevaar van de ontvanger. Voor breuk of voor om het even welke beschadiging van het transport zijn wij in geen geval aansprakelijk. Ook bij overeengekomen vrachtlevering is de verzending af fabriek voor gevaar van de ontvanger zonder dat wij aansprakelijk zijn voor transportschade. Voor verpakkingskosten bij express- en postverzendingen geldt een toeslag als overeengekomen.

Leveringstijden zijn niet-bindend en als approximatief te beschouwen. Wij behouden ons leveringsmogelijkheden uitdrukkelijk voor. Gebeurtenissen van overmacht maar vooral ook een gebrek aan grond- en bedrijfsstoffen, stakingen, bedrijfsstoringen enz. bevrijden ons van alle aangegane verplichtingen. Gedeeltelijke leveringen zijn toegestaan. Iedere gedeeltelijke levering geldt als zelfstandige transactie.

3. Betalingsvoorwaarden

De facturen zijn in euro. Het is aan de verkoop(st)er de keuze om de facturen per post dan wel per elektronische post (b.v. per E-mail) te doen toekomen. De factuur moet 8 dagen na facturatie zonder aftrek worden betaald. De betalingstermijn begint vanaf de facturatiedatum te lopen. De koper is zonder verdere verklaring van de verkoopster met de betaling achterstallig als hij tegen afloop van de betalingstermijn niet heeft betaald. Beslissend is het binnenkomen van het geld op de rekening van de verkoopster.

Een compensatie met niet bij gewijsde vastgestelde tegeneisen alsook de uitoefening van een retentierecht – bijvoorbeeld wegens gebreken – is uitgesloten. Bij verzuim worden moratoire interesten van 5% boven de basisrentevoet van de ECB berekend. De interesten moeten na berekening onmiddellijk worden betaald. Verdere aanspraken betreffende vergoeding van schade wegens te late betaling blijven onverminderd van kracht. De verkoop gebeurt alleen in contanten, door middel van overschrijving of automatische incasso.

Is de koper langer dan 10 dagen met de betaling achterstallig en/of dreigt insolventie van de koper, heeft de verkoopster het recht nog niet-opeisbare vorderingen onmiddellijk opeisbaar te maken.
Zijn van de basisregel (8 dagen) afwijkende valuta’s overeengekomen of is uitstel van betaling verleend voor opeisbare vorderingen, heeft de verkoopster in de bovenstaande omstandigheden recht op onmiddellijke opzeg. De koper erkent dat bij verzuim van meer dan 10 dagen, betalingsmoeilijkheden en/of dreigende insolventie er sprake is van een belangrijke reden als bedoeld in § 626 Belgisch Burgerlijk Wetboek.

De verkoop(st)er heeft in deze gevallen ook het recht om betaling in contanten te eisen. Betalingen aan handelsvertegenwoordi-gers, die contractuele relaties met de verkoopster hebben, en aan vertegenwoordi-gers van de verkoopster hebben geen schuldbevrijdende werking.

4. Wettelijke garantie

Bij ontvangst moet er onmiddellijk worden gecontroleerd of de goederen zich in een onberispelijke toestand bevinden. Kwaliteits- en kwantiteitsgebreken moeten binnen 10 dagen na levering schriftelijk bij ons (niet bij een vertegenwoordiger) worden gereclameerd. Voor de tijdige reclamatie is het tijdstip van de ontvangst door de verkoopster beslissend en niet het tijdstip van de verzending. Er is ook geen sprake van afstand van het bezwaar van te late reclamatie als wij de reclamatie eerst verifiëren en de waren onderzoeken.

Wij beslissen of gebrekkige waren achteraf worden verbeterd of door onberispelijke waren worden vervangen. Aanspraken op koopvernietiging, mindering of schadevergoeding zijn uitgesloten. De koper heeft wegens eventuele wettelijke garantieaanspraken geen retentierecht, vooral niet wat door hem te verrichten betalingen betreft.

Verschillen qua vlamming of kleine afwijkingen betreffende de uitvoering, de kleuren en de afmetingen geven geen aanspraak op reclamatie. Retourzendingen die niet aan gebreken zijn te wijten en door ons worden teruggenomen, zonder dat er een wettelijke verplichting bestaat, kunnen hoogstens voor 75% van het netto- factuurbedrag worden gecrediteerd.

Is de verbetering achteraf of de levering achteraf opnieuw gebrekkig en worden de gebreken niet binnen een schriftelijk vast te leggen nadere termijn van minstens
2 maanden verholpen, kan de koper van het contract terugtreden. In de vastgelegde uiterste termijn moet er attent op worden gemaakt dat de koper na het vruchteloos verstrijken van de uiterste termijn van het contract wil terugtreden. Voor de rest gelden de wettelijke bepalingen.

5. Inschikkelijke prestaties

Levert De Keukenkenners na het verstrijken van de verjaringstermijn voor aanspraken wegens gebrekkigheid (§ 438 lid 1 nr.3 Belgisch Burgerlijk Wetboek) om inschikkelijkheidsredenen reserve- en vervangingsdelen worden daardoor geen nieuwe wettelijke garantieaanspraken tot stand gebracht. Met de levering om inschikkelijkheidsredenen wordt vooral geen nieuwe verjaringstermijn op grond van aanspraken wegen gebrekkigheid gestart.

6. Speciale vervaardigingen

Bevestigde speciale vervaardigingen kunnen niet worden geannuleerd; geleverde speciale vervaardigingen worden niet teruggenomen.

7. Eigendomsvoorbehoud

Wij behouden ons de eigendom van de waren voor tot de volledige betaling van al onze vorderingen tegenover de koper op grond van zakelijke relaties, inclusief toekomstige vorderingen ook uit contracten die tegelijkertijd of later zijn afgesloten. Is de koper koopman, geldt dit ook als afzonderlijke of alle vorderingen tegenover de koper in een lopende rekening werden opgenomen en het saldo is gemaakt en aanvaard. De koper heeft het recht om de gekochte waren te verkopen in het kader van de gewone handelsactiviteiten. Hij staat nu reeds alle vorderingen aan ons af die hij verwerft tegenover afnemers of derden uit de doorverkoop. Worden voorbehoudswaren na verwerking of verbinding met voorwerpen, die uitsluitend eigendom van de koper zijn, verkocht dan staat hij nu reeds alle uit de verkoop voortvloeiende aanspraken volledig aan ons af. Worden voorbehoudswaren door de koper – na verwerking/verbinding – samen met waren die ons niet toebehoren verkocht, dan staat de koper nu reeds de uit de verkoop ontstaande vorderingen af ten belope van de waarde van de voorbehoudswaren met alle nevenrechten en rang voor de rest.

Wij aanvaarden iedere cessie.
Ook na de cessie is de koper gemachtigd deze vorderingen te innen.Onze bevoegdheid de vorderingen zelf te innen blijft verder van kracht; wij verplichten ons er echter toe de vorderingen niet te innen zolang de koper zijn betalingsverplichtingen en andere verplichtingen volgens de voorschriften vervult. Wij kunnen eisen dat de koper ons informeert over de afgestane vorderingen en de schuldenaars ervan, ons alle voor het innen vereiste gegevens meedeelt, de daarbij behorende stukken overhandigt en de cessie aan de schuldenaars meedeelt. De verwerking of omvorming van voorbehoudswaren wordt door de koper steeds voor ons uitgevoerd. Worden de voorbehoudswaren verwerkt met tot de exclusieve eigendom van de koper behorende voorwerpen of voorwerpen, waarvoor geen verlengd eigendomsvoorbehoud bestaat, komt ons de exclusieve eigendom van de nieuwe zaak toe. Worden de voorbehoudswaren verwerkt met andere, ons niet toebehorende voorwerpen, komt ons de mede-eigendom toe van de nieuwe zaak in verhouding van de waarde van de voorbehoudswaren tot de andere verwerkte waren op het ogenblik van de verwerking. Voor het geval dat de koper eigenaar wordt van de door ons geleverde waren, wordt nu reeds overeengekomen dat ter verzekering van al onze actuele en toekomstige vorderingen de eigendom van deze zaken opnieuw op ons overgaat. De koper bezit voor ons de waren op grond van een leenrelatie. Daardoor wordt de overhandiging vervangen. Bij eventuele beslaglegging op de voorbehoudswaren door derden is de koper verplicht ons binnen drie dagen hierover te informeren door het toezenden van een afschrift van het beslagleggingsprotocol en de voor de interventie vereiste overige stukken. De koper draagt in elk geval de kosten van een interventie door ons. Bij schending van deze verplichting alsook in geval van achterstallige betaling hebben wij het recht om de geleverde waren onmiddellijk in beslag te nemen en ze op kosten van de kopers tot de complete delging van alle verplichtingen van de koper zonder eigen aansprakelijkheid bij ons of een derde te bewaren of te verkopen.
Wordt in verband met de betaling van de koopprijs door de koper de grondslag gelegd voor een aansprakelijkheid onzerzijds op grond van een wissel, dan vervallen het eigendomsvoorbehoud en de hieraan ten grondslag liggende vordering op grond van leveringen van waren niet voor het honoreren van de wissel door de koper als trassaat.
Als de waarde van de bestaande zekerheden de waarde van de te verzekeren
vorderingen meer dan 20% overschrijdt, zijn wij op verzoek van de koper tot vrijgave verplicht.

8. Plaats van nakoming en bevoegde rechtbank

Voor dit contract en alle in het kader van de bestaande zakelijke relatie gesloten contracten, de uitvoering ervan en de daaruit voortvloeiende aanspraken is alleen Belgisch recht van toepassing.
Plaats van nakoming en uitsluitend plaatselijk bevoegde rechtbank voor geschillen op grond van dit contract en alle in het kader van de bestaande zakelijke relatie gesloten contracten is de rechtbank van de bedrijfszetel van De Keukenkenners.

9. Buitenlandse leveringen

Alle transacties en verkopen in het buitenland gebeuren op basis van deze verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden. Over alle rechten op grond van deze contractuele relatie beslist alleen het Duitse recht.
Voor het geval dat wij in het buitenland gerechtelijke maatregelen moeten treffen om onze contractuele aanspraken te realiseren, verplicht de koper zich tot de overname en de betaling van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten benevens advocaatskosten. De klant in het buitenland aanvaardt deze voorwaarden met het plaatsen van het order. Ze zijn geacht te zijn overeengekomen. De toepassing van de uniforme wet over de internationale koop van beweeglijke zaken en het afsluiten van internationale koopcontracten over beweeglijke zaken is uitgesloten.

10. Rechtsgeldigheid

Stelt de rechtbank de nietigheid of rechtsongeldigheid van afzonderlijke contractuele bepalingen vast, dan wordt de rechtsgeldigheid van de andere bepalingen daardoor niet aangetast.

11. Veranderingen

Een verandering van zijn bedrijfszetel alsook een verandering van de juridische vorm van zijn onderneming moet de koper meedelen binnen 3 dagen. De verkoper heeft het recht om in zo’n geval onmiddellijke betaling te eisen van nog openstaande vorderingen of van het contract terug te treden. De koper mag de geleverde waren alleen met toestemming van de verkoper inbrengen in een omgezette of nieuw opgerichte onderneming.

12. Alleenverkoop

Het recht van alleenverkoop, dat door de verkoopster aan de koper wordt toegestaan, is alleen geldig als dit schriftelijk is overeengekomen en geldt ten hoogste 3 maanden na de laatste bestelling van de koper. Vindt er binnen deze periode geen nabestelling plaats, wordt deze alleenverkoopovereenkomst als beëindigd beschouwd.

Standaardvoorwaarden 05/2016